تمدید سرویس ADSL - پرداخت آنلاین

جواب بانک

تراکنشی یافت نشد

در صورتی که وجه از حساب شما کسر شده باشد، طی حداکثر 72 ساعت توسط بانک به حساب شما برگشت داده می شود

در صورتی که پرداخت شما با موفقیت انجام شود: در حالتی که پرداخت شما قبل از ساعت 11 شب باشد سرویس شما طی 30 دقیقه و در غیر این صورت در ابتدای ساعت کاری روز بعد، تمدید خواهد شد