پیشنهادات و انتقادات

مشترک گرامی

شرکت بیتا، در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی مشترکین خود، اقدام به ایجاد واحد رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات کرده است.

در این قسمت می توانید پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را ثبت نمایید. به موارد مطرح شده در کمتر از 14 روز رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که پس از ثبت درخواست، برای شما کد پیگیری صادر شد، می توانید در قسمت پیگیری شکایات این موارد را پیگیری نمایید

  نام:
  نام خانوادگی:
  ایمیل:
  نوع خدمات مورد استفاده:
  نوع درخواست:
  نام کاربری یا PinCode:
  شماره تلفن ADSL:
  متن پیام:
ارسال